• Welkom Bij Mazda Plessers pelt

 • Ons huidig aanbod

 • Maak uw afspraak online

  Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw voorkeursmoment, vragen we u om uw onderhoud minstens 2 weken vooruit te plannen. Voor dringende werkzaamheden neemt u best telefonisch contact op of via mail.

 • Wie zijn we?

  Garage Plessers staat reeds meer dan 40 jaar garant voor het aanbieden van kwaliteitsvolle wagens. Deze wagens behalen de hoogste kwalificaties in de ranglijsten betreffende hun betrouwbaarheid op het wegdek, in veiligheid, de duurzaamheid van de gebruikte materialen en vooral de tevredenheid van de klanten.

 • Contacteer Ons

 • Openingsuren

  Showroom

  Ma: 09:30-12:00 & 12:30-18:00

  Di: 09:30-12:00 & 12:30-18:00

  Wo: 09:30-12:00 & 12:30-18:00

  Do: 09:30-12:00 & 12:30-18:00

  Vr: 09:30-12:00 & 12:30-18:00

  Za: 10:00-16:00

  Zo: Gesloten

  Atelier

  Ma: 08:30-12:00 & 12:30-17:00

  Di: 08:30-12:00 & 12:30-17:00

  Wo: 08:30-12:00 & 12:30-17:00

  Do: 08:30-12:00 & 12:30-17:00

  Vr: 08:30-12:00 & 12:30-17:00

  Za: Gesloten

  Zo: Gesloten

×
Informatie met betrekking tot gegevensbescherming ingevolge artikelen 13, 14, 21 EU-AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 


Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Wij, PLESSERS NV, Astridlaan 274, 3900 Overpelt, Telefoon: 011/646110, email : in-fo@plessersnv.be, nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en wensen u op uw gemak te stellen bij het bezoeken van onze bedrijfsgebouwen. De bescherming van uw pri-vacy bij het inzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke zorg, waarmee we secuur omgaan bij het afhandelen van onze zaken waarbij wij, uiteraard, alle wettelijke vereisten in acht nemen. 

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Onze huidige verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, tel. 011/646110, e-mail: rens@plessersnv.be, staat te uwer beschikking voor al uw zorgen met betrekking tot uw per-soonsgegevens. 

Gegevenscategorieën, verwerkingsdoeleinden, wettige basis en gerechtvaardigde be-langen ingevolge het verwerken overeenkomstig artikel 6 punt 1, lid 1 f) EU-AVG 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, meer bepaald uw identiteitsgegevens (bv. naam, bedrijf, adres, geboorteplaats en -datum, contactgegevens en voorkeuren, contactper-soon/chauffeur, bankgegevens), uw voertuigen en afspraken, uw klantenprofiel (bv. gezins- of familiestatuut, voertuigvloot, om het even welke voorkeur voor aankoop van voertuigen of diensten), informatie met betrekking tot uw ID en rijbewijs, contractdetails en historiek van uw persoonlijke contacten, aanvankelijke registratie, historiek van onderhoud en technische de-tails van uw voertuig(en), met inbegrip van technische controlegegevens, om het even welk werk er is gedaan, welke installatie er is aangebracht of welke onderdelen er zijn geleverd en het relevante voertuigidentificatienummer nodig voor: 

-	de normale verwerking van de onderliggende contractrelaties, waarin u een contract-partij bent (vnl. voertuig-, contracten voor onderdelen of accessoires, lea-sing/financieringscontracten, workshop/waarborgtoepassing, waarborg nieuw voertuig, optioneel uitgebreide waarborg, waarborg wegenhulp, zorg voor het bijhouden van uw digitale diensten, goodwill betalingen, Mazda onderhoudsprogramma) en het ten uitvoer leggen van door u vereiste precontractuele maatregelen (bv. testrit) met inbegrip van de zorgvuldigheidsverplichtingen daaromtrent, het instellen van om het even welke vordering en verlenen van rechtsbijstand ingeval van wets- en rechtsbe-twistingen en het voorkomen van en onderzoek naar misdrijven op basis van art. 6 lid 1, alinea 1 b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), 
-	het nakomen van het vereiste toezicht en monitoring van producten en de implemen-tatie van om het even welke terugroepingen ingevolge wettelijke vereisten van de wet op de productaansprakelijkheid op basis van art. 6 alinea 1 lid 1 c) EU-AVG,
-	productontwikkeling en -verbetering evenals het implementeren van om het even welke gratis dienstverlening op basis van het gerechtvaardigde belang van de produ-cent en importeur ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) EU-AVG,
-	rechtstreekse marketing (bv. klanten- en ondersteuningsinformatie, uitnodiging naar productpresentaties, aanmelden van technische innovaties, bandenwisselingen, af-gesproken onderhoudsbeurten, dienstverleningsinformatie en promoties, aanslui-tingsaanbiedingen bij het vervallen van een leasing/financieringscontract, nieuwe aankoopopties, sturen van klantenmagazines, klantentevredenheidsonderzoek) op basis van uw toestemming (zie verder) ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 a) EU-AVG en, als het toegestaan is zonder uw toestemming, voornamelijk per post op de basis van het gerechtvaardigde belang van de importeur en van ons als handelaars ingevolge art. 6 alinea. 1 lid 1 f) AVG, 
-	het opleggen van of zich verdedigen tegen burgerrechtelijke vorderingen op basis van contractuele of wettelijke verplichtingen op basis van het gerechtvaardigde belang van de respectievelijke eiser of verweerder ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) en alinea 4 AVG en
-	voor zover het verwerken en gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bv. om be-lasting- en commerciële inhoudingstermijnen in acht te nemen of in orde te zijn met de identificatie- en opslagverplichtingen overeenkomstig de witwaswet op basis van art. 6 alinea 1 lid 1 c) AVG.

Bijkomende details of toevoegingen met betrekking tot de doeleinden van gegevensverwer-king kan worden gevonden in de respectievelijke contractdocumenten, formulieren, een ver-klaring van toestemming en/of andere aan u verstrekte informatie (bv. in de context van het gebruik van onze webstek of onze termen en voorwaarden).


Ontvangers met inbegrip van overdrachten naar een derde land en nodige waarborgen 
Dit omvat, zo nodig, het doorgeven aan
 
-	die inwendige structuren en organisatie-eenheden die uw gegevens nodig hebben voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in de context van het verwerken en implementeren van onze gerechtvaardigde belangen,
-	Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 163, 2830 Willebroek, www.mazda.be, als im-porteur en vertegenwoordiger van de producent en wegenhulpverzekeraar, 
-	de Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, als de producent op basis van de standaard contractartikelen inge-voerd overeenkomstig de Beschikking van de Europese Commissie 2004/915/EG van 27 december 2004 te raadplegen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 385 op datum van 29.12.2004, blz. 74 e.v., en op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915, 
-	de relevante leasingverstrekker of financier, waarbij u een leasing- of financierings-contract zou willen afsluiten, 
-	de respectievelijke verzekeraar, als u een verzekering of een optioneel uitgebreide waarborg wil nemen, 
-	externe dienstverleners (bv. externe datacentra, ondersteuning/onderhoud van IT/IT apps, kredietverstrekkers, archivering, documentverwerking, call centers, postwin-kels, kredietinstituties, koerierdiensten, logistiek), evenals 
-	boekhouders, advocaten, overheden en rechtbanken.

Duur van het bijhouden van persoonsgegevens
We slaan uw persoonsgegevens enkel op voor de duur nodig voor voornoemde doeleinden, d.w.z. 
-	het doel van de contractuitvoering en het vorderen van of zich verdedigen tegen bur-gerrechtelijke eisen die voortvloeien uit de contractuele en wettelijke verplichtingen die met u bestaan tot het einde van het jaar dat volgt op het begin van de beperkings-termijn van de respectievelijke wederzijdse claims of vorderingen,
-	Met het oog op directe mail tot op het moment dat u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op reclame en
-	zo lang en in de mate dat opslag wettelijk vereist of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verplichting tot opvolgen van het product, voor het in stand houden van de productveiligheid en productverbetering of om het even welk handelsconflict op te volgen.


Gegevensverwerking door Mazda 

Mazda Motor Belux, (Blaasveldstraat 163, 2830 Willebroek, tel.:080032435465, e-mail:  privacybelux@mazdaeur.com ), in de zin van de gegevensbeschermingsverordening, is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van voornoemde gegevenscategorieën die door ons worden verstrekt. 

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming
De huidige verantwoordelijke voor gegevensbescherming staat te uwer beschikking voor al uw zorgen met betrekking tot uw persoonsgegevens bij Mazda Motor Belux via e-mail   privacybelux@mazdaeur.com

Gegevenscategorieën, verwerkingsdoeleinden, wettige basis en gerechtvaardigde be-langen ingevolge het verwerken overeenkomstig artikel 6 punt 1, lid 1 f) EU-AVG 
Mazda Motor Belux behandelt uw door ons doorgegeven persoonlijke gegevens, meer be-paald uw identiteitsgegevens (bv. naam, bedrijf, adres, geboorteplaats en -datum, contact-gegevens en voorkeuren, contactpersoon/chauffeur, bankgegevens), uw voertuigen en af-spraken, uw klantenprofiel (bv. Burgerlijke staat, voertuigvloot, om het even welke voorkeur voor aankoop van voertuigen of diensten), contractdetails en aanvankelijke registratie, histo-riek van onderhoud en technische details van uw voertuigen, met inbegrip van technische controlegegevens, om het even welk werk er is gedaan, welke installatie er is aangebracht of welke onderdelen er zijn geleverd en het relevante voertuigidentificatienummer nodig voor de 
-	normale verwerking de onderliggende contractrelaties, waarin u een contractpartij bent (vnl. voertuig-, contracten in verband met onderdelen of accessoires, lea-sing/financieringscontracten, workshop/waarborgtoepassing, waarborg nieuw voertuig, optioneel uitgebreide waarborg, waarborg wegenhulp, zorg voor het bijhouden van uw digitale diensten, goodwillbetalingen, Mazda onderhoudsprogramma) en het ten uitvoer leggen van door u vereiste precontractuele maatregelen (bv. testrit, brochures) met inbegrip van de zorgvuldigheidsverplichtingen daaromtrent, het instellen van om het even welke vordering en verlenen van rechtsbijstand ingeval van wets- en rechtsbetwistingen en het voorkomen van en onderzoek naar misdrijven op basis van art. 6 alinea 1 lid 1 b) AGV, 
-	het nakomen van het vereiste toezicht op en monitoring van producten, evenals de implementatie van om het even welke terugroepingen ingevolge wettelijke vereisten van de wet op de productaansprakelijkheid op basis van art. 6 alinea 1 lid 1 c) EU-AVG,
-	productontwikkeling en -verbetering evenals het implementeren van om het even welke gratis dienstverlening op basis van het gerechtvaardigde belang van de produ-cent en Mazda Motor Belux ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) EU-AVG,
-	Daarbij zorgende voor de merk-specifieke ondersteuning door het door Mazda erken-de netwerk op basis van het gerechtvaardigde belang van de producent en Mazda Motor Belux ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) EU-AVG,
-	Rechtstreekse marketing (bv. klanten- en ondersteuningsinformatie, uitnodiging naar productpresentaties, aanmelden van technische innovaties, dienstverleningsinformatie en promoties, aansluitingsaanbiedingen bij het vervallen van een lea-sing/financieringscontract, nieuwe aankoopopties, sturen van klantenmagazines, klantentevredenheidsonderzoek) op basis van uw toestemming (zie verder) ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 a) AVG en, als dat is toegestaan zonder uw toestemming, meer bepaald per post op basis van het gerechtvaardigde belang van Mazda Motor Belux ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) EU-AVG, 
-	het opleggen van of zich verdedigen tegen burgerrechtelijke vorderingen op basis van contractuele of wettelijke verplichtingen op basis van het gerechtvaardigde belang van de respectievelijke eiser of verweerder ingevolge art. 6 alinea 1 lid 1 f) en alinea 4 AVG en
-	zo lang dat de verwerking en gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bv. om be-lasting- en commerciële inhoudingstermijnen in acht te nemen op basis van art. 6 ali-nea 1 lid 1 c) AVG.

Ontvangers met inbegrip van overdrachten naar een derde land en nodige waarborgen 
Dit omvat, zo nodig, het doorgeven aan :

-	die inwendige structuren en organisatie-eenheden die uw gegevens nodig hebben voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in de context van het verwerken en implementeren van onze gerechtvaardigde belangen,
-	de Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, als de producent op basis van de standaard contractartikelen inge-voerd overeenkomstig de Beschikking van de Europese Commissie 2004/915/EG van 27 december 2004 e raadplegen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 385 op datum van 29.12.2004, blz. 74 e.v., en op http://eur-lex.europa.eu/legal con-tent/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915, 
-	de uitvoeringspartner voor de wegenhulpgarantie
-	de uitvoeringspartner voor verzekeringsproducten
-	van erkende Mazda dealers en garages, waarmee u in zakenrelatie treedt via Maz-daproducten en -diensten evenals onafhankelijke garages, waarmee u een garage-contract afsluit voor uw Mazda voertuigen en andere dienstverleners , zoals bv. ver-zekeraars, leasing- en financieringsverstrekkers, 
-	naar de dichtstbijzijnde Mazda dealer, mochten wij de Mazda Motor Belux verkoopor-ganisatie als Mazda dealer verlaten, 
-	Aanbieders van externe diensten (bv. drukkers, IT-dienstverleners, call centra, kre-dietinstellingen, koerierdiensten, logistiek, enz., evenals boekhouders, advocaten, overheden en rechtbanken.

Duur van het bijhouden van persoonsgegevens
Mazda Motor Belux slaat uw persoonsgegevens enkel op voor de duur nodig voor voor-noemde doeleinden, d.w.z. :

-	het doel van de contractuitvoering en het vorderen van of zich verdedigen tegen bur-gerrechtelijke eisen die voortvloeien uit de contractuele en wettelijke verplichtingen die met u bestaan tot het einde van het jaar dat volgt op het begin van de beperkings-termijn van de respectievelijke wederzijdse claims of vorderingen,
-	Met het oog op directe mail tot op het moment dat u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op reclame, en
-	zo lang en in de mate dat opslag wettelijk vereist of noodzakelijk is voor de vereisten van productopvolging voor het in stand houden van de productveiligheid en product-verbetering, om uw bewijs van onderhoud elektronisch bij te houden of om het even welke reclameweigering in acht te nemen.

Gegevensverwerking in het voertuig 
Er zijn elektronische controlemechanismes in uw voertuig ingebouwd. Verwerkingsgegevens van controlemechanismes die zij, bijvoorbeeld, van voertuigsensoren krijgen, die zij zelf ge-nereren of onder elkaar uitwisselen. Bepaalde controlemechanismes zijn nodig voor het veilig functioneren van uw voertuig, terwijl andere u ondersteunen terwijl u aan het rijden bent (systemen voor voertuigondersteuning) en andere zorgen voor comfort of ondersteunen van infotainmentfuncties.

De informatie met gegevensverwerking in het voertuig staan hierna: U vindt bijkomende in-formatie m.b.t. welke specifieke gegevens in uw voertuig verzameld, opgeslagen en aan derden doorgegeven worden en waartoe onder de hoofding privacy in rechtstreeks verband met referenties naar de kenmerken van de betrokken functie in de ermee overeenstemmen-de werkingsinstructies. Ze zijn ook online en, afhankelijk van de uitrusting, digitaal in het voertuig beschikbaar. 

Persoonlijke referentie 
Elk voertuig wordt geklasseerd middels een uniek voertuigidentificatienummer. Het voertuigi-dentificatienummer is traceerbaar tot aan de huidige en de vorige voertuigeigenaar. Er zijn ook andere manieren om de uit het voertuig ingezamelde gegevens te traceren naar de ei-genaar of bestuurder ervan, bv. via de nummerplaat.

De gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijken aangemaakt of verwerkt worden kunnen dan ook persoonlijk zijn of onder bepaalde voorwaarden aan een persoon worden gelinkt. Afhankelijk van de voertuiggegevens, kunnen eventueel conclusies over uw bestuur-dersgewoontes, uw locatie, uw reisroute of over de gebruiksmanier worden getrokken. 

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming 
Onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming hebt u specifieke rechten ten opzichte van bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken. 

U hebt gratis en uitgebreid recht op informatie vanwege de producent en derde partijen (bv. contractuele recyclagediensten of -ateliers, onlinedienstverleners in uw voertuig) met betrek-king tot waar zij uw persoonsgegevens opgeslagen hebben. In dat geval kunt u eventueel informatie opvragen over welke gegevens opgeslagen zijn over u, met welk doel en waar die gegevens vandaan komen. Uw recht op informatie omvat ook het doorsturen van gegevens naar andere locaties.

U kan gegevens die enkel lokaal in uw voertuig zijn opgeslagen met professionele hulp uit laten lezen, bv. in een atelier of garage, tegen betaling van een bedrag mocht dat nodig zijn.

Reglementaire en wettelijke vereisten om gegevens openbaar te maken
Waar wettelijke bepalingen van toepassing zijn moeten producenten in principe opgeslagen gegevens vrijgeven op vordering van overheden in de mate dat in individuele gevallen wordt gevorderd (bv. bij onderzoek naar een misdrijf). 

Onder de toepasselijke wetgeving zijn overheidsorganen ook gerechtigd om in individuele gevallen ook zelf voertuiggegevens uit te lezen. Zo kan informatie uitgelezen worden uit het airbagcontroleapparaat bij een ongeval, wat bij kan dragen tot het onderzoek en de vaststel-lingen ervan.

Operationele gegevens in het voertuig 
Controle-eenheden verwerken gegevens voor de besturing van het voertuig. 

Ze omvatten, bijvoorbeeld: 

-	Informatie over de staat van het voertuig (bv. snelheid, afremmen, zijdelingse afrem-ming, wielsnelheid, gordelindicator), 
-	Omgevingsomstandigheden bv. temperatuur, regensensor, afstandssensor). 

Typisch is dat die gegevens vluchtig zijn, in het voertuig worden opgeslagen, maar verdwijnen als het voertuig niet langer in werking is. Controleapparaten slaan dikwijls wel gegevens op. Die worden geïnstalleerd om tijdelijk of permanent in staat te zijn informatie over de toestand van het voertuig, onderdelenstress en technische gebeurtenissen te documenteren.

Volgende gegevens zijn opgeslagen afhankelijk van de technische uitrusting:
-	Werkingstoestanden van systeemonderdelen (bv. vulniveaus, bandenspanning, toe-stand batterij), 
-	mankementen en pannes in belangrijke systeemonderdelen (bv. lichten, remmen), 
-	reacties van de systemen in speciale situaties (bv. inwerkingstelling van airbags, acti-vering van de stabiliteitscontrolesystemen), 
-	informatie met betrekking tot situaties waarin het voertuig schade oploopt 
-	voor elektrische voertuigen, de lading van de hoogspanningsbatterij, geschatte radius. 

In speciale gevallen (bv. als het voertuig een mankement heeft gedetecteerd) kan het nodig zijn om de gegevens op te slaan, maar dat is hoe dan ook vluchtig. 
Als het onderhoud (bv. herstellingen, onderhoud) nagegaan wordt, kunnen de opgeslagen operationele gegevens, waar vereist, uitgelezen worden en samen met het voertuigidentifica-tienummer worden gebruikt. De uitlezing uit het voertuig kan door het garagepersoneel van het onderhoudsnetwerk worden gedaan (bv. ateliers, producenten) of derden (bv. afbraak-diensten). Hetzelfde is van toepassing op waarborggevallen en kwaliteitsgarantiemaatregelen. 

Het uitlezen gebeurt meestal via de wettelijke aansluiting voor OBD ("on-board diagnostics") in het voertuig. De werkingsgegevens, documenten met betrekking tot de technische staat van het voertuig en de individuele onderdelen ervan die worden uitgelezen helpen manke-menten op te sporen, in orde te zijn met de waarborgverplichtingen en de kwaliteit te verbe-teren. Deze gegevens, eerst en vooral de informatie met betrekking tot onderdeelstress, technische incidenten en andere defecten worden samen met het voertuigidentificatienum-mer naar de fabrikant gestuurd. Bovendien is de fabrikant of producent verantwoordelijk voor de productaansprakelijkheid. De producent gebruikt die operationele gegevens ook voor za-ken zoals terugroepingen. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om waarborg- en garantievorderingen door de klant te checken.
Geheugen- of opslagfouten in het voertuig kunnen bij herstelling of onderhoud gereset wor-den, of op uw verzoek via een onderhoudsbeurt. 

Comfort- en infotainmentuitrusting 
U kunt instellingen qua comfort en individualiseringen in het voertuig opslaan en ze op elk moment resetten.

Afhankelijk van de respectievelijke uitrusting, omvatten die, bv. 
-	Instellingen met betrekking tot de zetel en de positie van het stuur, 
-	Instellingen met betrekking tot de ophanging en de airconditioning, 
-	Individualiseringen zoals instelling met betrekking tot de binnenverlichting. 

U kunt op de geselecteerde uitrusting zelf gegevens opladen met betrekking tot de infotain-mentuitrusting van het voertuig. 

Afhankelijk van de respectievelijke uitrusting, omvatten die, bv. 
-	Multimediabestanden zoals muziek, film of foto’s voor afspelen op het geïntegreerde multimediasysteem, 
-	Adresboekgegevens om te gebruiken samen met een ingebouwde handenvrije tele-foonkit of een geïntegreerd navigatiesysteem, 
-	Ingestelde navigatiebestemmingen, 
-	Gegevens over het gebruik van internetdiensten. 

Deze gegevens voor de comfort- en infotainmentinstellingen kunnen lokaal in het voertuig of op een apparaat worden opgeslagen dat u met het voertuig hebt verbonden (bv. smartphone, USB-stick of MP3-speler). Als u die gegevens zelf verschaft hebt, kunt u ze op elk moment wissen. 

Deze gegevens worden enkel op uw verzoek uit het voertuig verstuurd, in het bijzonder als u onlinediensten gebruikt via instellingen die door u zijn geselecteerd. 

Integratie van smartphone, bv. Android Auto of Apple Car Play 

Als u voertuig zo is uitgerust, kunt u uw smartphone of mobiele eindapparatuur met het voer-tuig connecteren, zodat u dit kunt controleren met gebruikmaking van de in het voertuig in-gebouwde controles. Dit beeld- en geluidsmateriaal kunt u vanop de smartphone afspelen op het multimediasysteem. Tegelijk wordt bepaalde informatie naar uw smartphone doorge-stuurd. Die kan, afhankelijk van het type integratie, positiegegevens, dag/nachtmodus en meer algemene voertuiginformatie omvatten. Gelieve informatie hierover te willen vinden in de werkingsinstructies van het respectievelijke voertuig/infotainmentsysteem.

De integratie maakt het gebruik mogelijk van geselecteerde smartphone apps, zoals, bv., navigatie of afspelen van opgenomen muziek. Er is verder geen interactie tussen de smartphone en het voertuig, meer bepaald is er geen enkele actieve toegang tot voertuigge-gevens. Het type verdere verwerking van gegevens wordt bepaald door de provider van de gebruikte app. Of u instellingen hiervoor kunt gebruiken en welke, hangt af van de applicatie in kwestie en van het werkingssysteem van uw smartphone. 

Onlinediensten 
Als uw voertuig een draadloze netwerkverbinding heeft, maakt die het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen uw voertuig en andere systemen. Die draadloze netwerkverbinding wordt mogelijk gemaakt door een uitzendend- en ontvangsteenheid of via een mobiel apparaat dat door u verschaft wordt (bv. een smartphone). Onlinefuncties kunnen via die draadloze net-werkverbinding worden gebruikt. Die omvatten onlinediensten en apps die door de produ-cent/fabrikant of door andere providers worden geleverd. 

Eigen diensten van de producent/fabrikant
Op onze onlinediensten heeft Mazda de respectievelijke functies beschreven en de informatie met betrekking tot privacy wordt verschaft op een geschikte locatie (bv. Mazdawebsite werkinstructies en/of specifiek voor elk land apart). Persoonsgegevens kunnen gebruik wor-den om onlinediensten te leveren. De uitwisseling van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding, bijvoorbeeld met de IT-systemen die voor dit doel worden geleverd. Het inzame-len, verwerken en gebruik van gegevens via de levering van diensten gebeurt enkel op basis van wettige toestemming, bv. voor een wettelijk voorgeschreven noodoproepsysteem, een contractuele overeenkomst of op de basis van instemming. 

U kunt (gedeeltelijk betalend) de diensten en functies, en in bepaalde gevallen de hele draadloze netwerkverbinding van het voertuig ingeschakeld krijgen of uitgeschakeld. Uitzon-deringen worden gemaakt voor voorgeschreven instellingen en diensten, zoals een noodop-roepsysteem. 

Diensten geleverd door derden
Als u ervoor kiest gebruik te maken van onlinediensten geleverd door andere (derden) provi-ders, dan zijn deze diensten onderworpen aan het gegevensbeschermingsbeleid en de ge-bruiksvoorwaarden van de betrokken provider. De producent/fabrikant heeft geen regelende invloed op de uitgewisselde inhoud. 

Gelieve u te informeren over de aard, omvang en bereik evenals de doelstelling van het in-zamelen en gebruik van persoonsgegevens in de context van diensten verschaft door derden bij de serviceprovider. 

U kunt nog meer gegevensbeschermingsinformatie vinden op de Mazda website www.mazda.be


Recht tot herroeping

U hebt het recht om op elk moment in beroep te gaan tegen het verwerken van uw gegevens met het oog op rechtstreekse marketing; dit is ook van toepassing op profilering, voor zover deze betrekking heeft op directe reclame. Daartoe kunt u contact met ons opnemen of – als de reclameherroeping gericht is tot Mazda Motor Belux, kunt u ook dit bedrijf contacteren – gebruik de hiervoor vermelde contactgegevens. Als u het verwerken van uw gegevens met het oog op rechtstreekse marketing afwijst, zullen uw gegevens niet langer daarvoor worden gebruikt.

U hebt eveneens het recht om, omwille van uw persoonlijke situatie, op elk moment een be-zwaar tegen het verwerken van uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen neer te leggen (art. 6 alinea 1 lid 2 2 f) AVG); dit is ook van toepassing op profilering, voor zover die verband houdt met gerechtvaardigde belangen. Wij of Mazda zullen niet langer de per-soonsgegevens verwerken, tenzij dwingende redenen om het verwerken te beschermen kunnen aangetoond worden, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient met het oog op het maken van een claim, het uitoefenen ervan of als verdediging tegen wettelijke vorderingen.Uw andere rechten 
Ingevolge relevante wettelijke vereisten hebt u ook recht van toegang (art. 15 AVG), recht op rechtzetting (art. 16 AVG), recht op het wissen van gegevens (art. 17 AVG), recht op beper-king van de verwerking (art. 18 AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). 

Ingevolge art. 77 AVG hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens niet correct werden verwerkt.